arabicشلل الضفيرة الشمسية
englishabepithymia
frenchparalysie du plexus solaire
comment